Projekteerimine

 1. Puuraugu rajaminePuurkaevude ja -aukude projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine,
  ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine toimub vastavalt
  keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 nõuete kohaselt.
  https://www.riigiteataja.ee/
  akt/114072015001

 2. Puurkaevu projekti saame koostada peale omavalitsusest puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastuse saamist.
  Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus.
  Kohalik omavalitsus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.
  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa1.pdf

 3. Peale puurkaevu asukoha kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, võtke meiega ühendust projekti koostamiseks.
 4. Puurkaevu rajamine

Garanteerime Teile korralikult  ning kiirelt tehtud puurkaevu!